ތިންވަނަ ދައުރުގެ 149ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏25 ޖޫން 2020 ، ބުރާސްފަތި،  ހެނދުނު 10:15

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ނިއުނޯމަލްގައި އޮފީހުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 • ޤާނޫނު ނަންބަރު 2020/5 ގެ ދަށުން ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު (04/221/2020އ) (16 ޖޫން 2020) ގެ 18ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 57-F/LM/227/2020/2 (22 ޖޫން 2020) ސިޓީން ކައުންސިލްގެ ޚިޔާލަށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ޑްރާފްޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
 2. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 148 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އާއި، ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏23‏ ޖޫން 2020