ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ކުއްލި ޖަލްސާގެ ދަޢުަވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏20‏ މެއި‏ 2020 ، ބުދަ،  މެންދުރުފަހު 1:15

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • ކޮވިޑް-19 މާލޭ ފުރަބަންދާ ގުޅިގެން ފުނަދުއަށް އަންނަން ބޭނުންވެ، ނާދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ބައިތިއްބުމަށް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކޮޓަރިތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު 283-BF/227/2020/31 (19 މެއި 2020) ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  2. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏20‏ މެއި‏ 2020