ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 148ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏19‏ މެއި‏ 2020 ، އަންގާރަ،  ރޭގަނޑު 9:15

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަރަންޓީން ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީނުކުރުމަށް އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު SH-FAH-A/227/2020/08 (25 މާރިޗު 2020) ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 • އަތޮޅުވެއްސާއި، މީޓިންގ ރޫމުގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
 2. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 147 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏17‏ މެއި‏ 2020