ވިޔަވަތި ލާންޗު ގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުން- 2020/13


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2020/13

  • ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

☐ ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު       ☐ ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ފައިސާއިން އިންޖީނުތައް މަރާމާތުނުކުރުމަށާއި، އައު ދެ އިންޖީނު ވެސް ނުގަތުމަށް ފާސްކޮށް،  އައު 2 އިންޖީނު ގަތުމުގެ ކަންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ލިޔެގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 މާރިޗު 12ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 144ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އިންނެވެ.

12 މާރިޗު 2020