ޓްރާންސްޕޯޓް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލު ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރުން 2020/10


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު:2020/10

  • ހުށަހެޅުން: ޓްރާންސްޕޯޓް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލު ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް  /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

☐ ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު    ☐ ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލަށް އިދާރީ ޔުނިޓުން ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙްތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 ފެބުރުވަރީ 25ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 142ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އިންނެވެ.

25 ފެބުރުވަރީ 2020