ކިޔެވެނި އެހީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން- 2020/18


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު:2020/08

  • ހުށަހެޅުން: ކިޔެވެނި އެހީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ހިއުމަންރިސޯސް  /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

☐ ހުށަހެޅި: ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު    ☐ ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް

ކިޔެވެނި އެހީ ކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލްކަމަށާއި، އެޑްމިން ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފެއް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 ފެބުރުވަރީ 04ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 813ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އިންނެވެ.