ތިންވަނަ ދައުރުގެ 140ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏16‏ ފެބްރުއަރީ‏ 2020 ، އާދީއްތަ، ހެނދުނު 13:00

އެޖެންޑާ

1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
– ވިޔަވަތި ޤުރްއާން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާނެ ރަށެއް ހޯދުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
4. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
5. އިދާރީ މައްސަލަތައް
6. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

‏13‏ ފެބްރުއަރީ‏ 2020