ގޭބިސީގެ އާމްދަނީ އާއި ޙަރަދުކުރުން ހުރިގޮތުގެ ސާރވޭ 2020/2019 ގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އެނިއުމަރޭޓަރުން ހޯދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން


(IUL)227-PR-227-2020-3