ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 138ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏04‏ ފެބްރުއަރީ‏ 2020 ، އަންގާރަ، ހެނދުނު 11:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ވިޔަވަތި ޤުރްއާން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާނެރަށެއް ހޯދުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މާމުލި ލޯންޗް މަރާމާތުކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ކިޔެވެނި އެހީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 4. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
 5. އިދާރީ މައްސަލަތައް
 6. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

‏02‏ ފެބްރުއަރީ‏ 2020