ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބްރާހީމް އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށް ވީއްލުން- 2020/06


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު:2020/06

  • ހުށަހެޅުން: ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބްރާހީމް އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށް މާލެ ދިއުމަށްޓަކައި މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ހިއުމަން ރިސޯސް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

☐ ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު    ☐ ތާޢީދުކުރެއްވި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބްރާހީމް އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށް މާލެ ދިއުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް، އެޗް.އާރު ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހުގައިވާ  ގޮތުގެމަތީން ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ކިޔެވުމަށް ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 ޖަނަވަރީ 30 ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 10:00ގައި   ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 137ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އިންނެވެ.

30 ޖަނަވަރީ 2020