ފުނަފަތި ފާމަސީގައިވާ ށ.ފޯކައިދޫ ފޭރުގަސްދޮށުގޭ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ނަޢީމުގެ ދަރަނީގެ މައްސަލަ -2020/05


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު:2020/05

  • ހުށަހެޅުން: އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފުނަފަތި ފާމަސީން ކުރެޑިޓަށް ބޭސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފޯކައިދޫ ފޭރުގަސްދޮށުގޭ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ނަޢީމުގެ ދަރަންޏާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

☐ ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު    ☐ ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް

ފުނަފަތި ފާމަސީން ކްރެޑިޓަށް ބޭސް ދޫކުރެވިފައިވާ ށ.ފޯކައިދޫ ފޭރުގަސްދޮށުގޭ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ނަޢީމްގެ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި އޮތް ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައިވާ އޮތް ޢަދަދު އުނިކޮށް ދައްކަންޖެހޭ 21,527.50ރ.(އެކާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތާވީސްރުފިޔާ، ފަންސާސްރުފިޔާ)  ދެއްކުމަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 ޖަނަވަރީ 30 ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 10:00ގައި   ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 137ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އިންނެވެ.

30 ޖަނަވަރީ 2020