ވިޔަވަތި ލާންޗު އަޑިޔަށް ދިއުމުގެ ޙާދިސާގެ ރިޕޯޓާގުޅިގެން އަޅާފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ- 2020/02


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު:2020/02

  • ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ލާންޗު އަޑިއަށް ދިއުމުގެ ޙާދިސާގެ ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރުމާއި، ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

☐ ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު     ☐ ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

ވިޔަވަތި  ލާންޗު އަޑިޔަށްދިޔުމުގެ ޙާދިސާގެ ރިޕޯޓުގައި، ޙާދިސާ ހިނގުމުގައި އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކާމެދު، އެ ރިޕޯޓުގެ 9.3 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި، 9.4 ގައި، މިހާރުން މިހާރަށް ލާންޗު ރަނިންގ ކޮންޑިޝަންގައި ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 ޖަނަވަރީ 30 ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 10:00ގައި   ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 713ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އިންނެވެ.