ތިންވަނަ ދައުރުގެ 137ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏28‏ ޖަނަވަރީ‏ 2020 ، އަންގާރަ، ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ވިޔަވަތި ލާންޗު އަޑިޔަށް ދިއުމުގެ ޙާދިސާގެ ރިޕޯޓް ކައުންސިލާ ޙިއްސާކުރުމާއި، ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރުން
  • ކިޔެވެނިއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން
  • ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެއްބަސްވުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
  • އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފުނަފަތި ފާމަސީން ކުރެޑިޓަށް ބޭސްދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ، ށ.ފޯކައިދޫ ފޭރުގަސްދޮށުގޭ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ނަޢީމުގެ ދަރަންޏާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • އަލަށް ބޭނުންކުރަން ފެށިފައިވާ “ވިޔަމޮޑިއުލް” އިން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން.
  • ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބްރާހީމް އަމިއްލަ ގޮތުން ކިޔެވުމަށް މާލެ ދިއުމަށްޓަކައި މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 4. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
 5. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 134، 135، 136 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 6. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

‏      26‏ ޖަނަވަރީ‏ 2020