ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރުން – 2019/50


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2019/50

  • ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން               – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 ޑިސެންބަރު 31 ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި   ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 313ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އިންނެވެ.

31 ޑިސެންބަރު 2019