ތިންވަނަ ދައުރުގެ 136ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏21‏ ޖަނަވަރީ‏ 2020 ، އަންގާރަ، ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ވިޔަވަތި ލާންޗު އަޑިޔަށް ދިއުމުގެ ޙާދިސާގެ ރިޕޯޓް ކައުންސިލާ ޙިއްސާކުރުމާއި، ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން.
  • ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިއަހަރު ހިންގުމަށް ބަޖެޓުކުރެވިފައިވާ ބެޗްލާސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުނަދޫގައި ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، އެމް.އައި ކޮލެޖާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފުނަފަތި ފާމަސީން ކުރެޑިޓަށް ބޭސްދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ، ށ.ފޯކައިދޫ ފޭރުގަސްދޮށުގޭ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ނަޢީމުގެ ދަރަންޏާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • އަލަށް ބޭނުންކުރަން ފެށިފައިވާ “ވިޔަމޮޑިއުލް” އިން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން.
 4. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
 5. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 135، 134 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 6. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

‏19‏ ޖަނަވަރީ‏ 2020