ތިންވަނަ ދައުރުގެ 135ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: 14 ޖަނަވަރީ 2020 އަންގާރަ، ހެނދުނު 10:00
އެޖެންޑާ
1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
3.1 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް
4. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
5. އިދާރީ މައްސަލަތައް
5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 133 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
6. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

12 ޖަނަވަރީ 2020