ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 133ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    31 ޑިސެންބަރު  2019   އަންގާރަ  ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 • އޭ.އެފް.ސީ/އެފް.އޭ.އެމް “ސީ” ސެޓްފިކެޓް ކޯޗިންގކޯސް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރެވުނު ބޯޅަތައް ރަށްރަށަށް ބަހާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 • ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ލާންޗު އަޑިއަށްދިޔަ ޙާދިސާއާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް ކައުންސިލާ ޙިއްސާކުރުމާއި، ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 • އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 131،130، 132 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

29 ޑިސެންބަރު  2019