ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 130ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    12 ޑިސެންބަރު  2019  ބުރާސްފަތި  ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2020 ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
 • ށ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)227-HR/227/2019/17 (13 އޮކްޓޫބަރ 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތު މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 • ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

4.1 ސިވިލްސަރވިސްކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:11/2019/227/POD-188 (10 ޑިސެމްބަރ 2019) ސިޓީއާއިގުޅޭ ގޮތުން މަޝަވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 128، 129 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

12 ޑިސެންބަރު  2019