ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 127ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    26 ނޮވެމްބަރު  2019  އަންގާރަ،  ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2020 ޤަވާއިދަށް ހުށަހެޅު އިސްލާޙްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  • ފީވަކު ޒުވާނުންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން ހިންގާ “އެފް.ޒެޑް ކަޕް 2019” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް އެހީދިނުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  • އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ށ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)227-HR/227/2019/17 (13 އޮކްޓޫބަރ 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތު މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މުވައްޒަފުން ރަސްމީގަޑީގަ އޮފީހުން ބޭރަށް ދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 126ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

24 ނޮވެންބަރު  2019