އިދާރީ ތަޖުރިބާ ދަތުރުގެ ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި، ޚަރަދު ތަފްޞީލު ފާސްކުރުން 2019/45


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2019/45

  • ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ބައެއް އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައި، ތަޖުރިބާ އާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރާ ތަޖުރިބާ ދަތުރު ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި، ޚަރަދު ތަފްޞީލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ހިއުމަން ރިސޯސް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސައުދުﷲ ޢުޘްމާން               – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

ބައެއް އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައި ތަޖުރިބާ އާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރާ ތަޖުރިބާ ދަތުރު ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި، ޚަރަދު ތަފްޞީލު ކަރުދާސް އިދާރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

ިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 ނޮވެމްބަރު 4ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި   ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 126ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އިންނެވެ.

04 ނޮވެމްބަރު 2019