ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ދަތުރުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލު ފާސްކުރުން- 2019/44


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2019/44

  • ހުށަހެޅުން: ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ދަތުރުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު            – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސައުދުﷲ ޢުޘްމާން

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލު އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 ނޮވެމްބަރު 4ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި   ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 126ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އިންނެވެ.

04 ނޮވެމްބަރު 2019