ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 126ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    04 ނޮވެމްބަރު  2019  ހޯމަ،  ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދުތަފްޞީލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.
  • ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ބައެއް އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައި ތަޖުރިބާ އާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރާ ތަޖުރިބާ ދަތުރު ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި، ޚަރަދު ތަފްޞީލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  • ނުރަސްމީ ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް 2020ވަނަ އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ ޙަރަކާތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  • 2020ވަނަ އަހަރުގެ ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ޑްރާފްޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 124، 125ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

02 ނޮވެމްބަރު  2019