ރިވިއުކުރެވިފައިވާ 2019ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން – 2019/43


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2019/43

  • ހުށަހެޅުން: ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސައުދުﷲ ޢުޘްމާން

ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާކުރެވި ރިވައިޒްކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 އޮކްޓޫބަރު 24ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި   ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 124ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އިންނެވެ.

24 އޮކްޓޫބަރު 2019