ސްޓާފް އެވޯޑް ރަސްމިއްޔާތުގެ ޚަރަދުތަފްޞީލް ފާސްކުރުން – 2019/41


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2019/41

  • ހުށަހެޅުން: ސްޓާފް އެވޯޑް ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލް ފާސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ހިއުމަން ރިސޯސް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު                 – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްދު ފާއިޒު

ސްޓާފް އެވޯޑް ރަސްމިއްޔާތުގެ ޚަރަދު ތަފްޞިލު، ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި އެކުލަވާލައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 އޮކްޓޫބަރު 24ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި   ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 124ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އިންނެވެ.

24 އޮކްޓޫބަރު 2019