ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށް ސްކޫލުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުން 2019/40


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2019/40

  • ހުށަހެޅުން:    ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށް ސްކޫލުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން               – ތާޢީދުކުރެއްވި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު

ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ސްކޫލުތަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހެދޭ އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގެ ދަށުން ފައިސާ ދޭން ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 އޮކްޓޫބަރު 15ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 9:00ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 123ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އިންނެވެ.

15 އޮކްޓޫބަރު 2019