އޭ.އެފް.ސީ ‘ސީ’ ކޯޗިންގ ކޯހުގެ ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން-2019/39


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2019/39

  • ހުށަހެޅުން:    އޭ.އެފް.ސީ “ސީ” ސެޓްފިކެޓް ކޯޗިންގ ކޯހުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު            – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

އޭ.އެފް.ސީ “ސީ” ސެޓްފިކެޓް ކޯޗިންގ ކޯހުގެ ބަޖެޓް ކަރުދާސް، ޖަލްސާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 އޮކްޓޫބަރު 15ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 9:00ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 123ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އިންނެވެ.

15 އޮކްޓޫބަރު 2019