ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަޅުރަށްރަށް އެކިފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ އުސޫލު – 2012


Falhu rah havaalukurun 2012