ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 118ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    17 ސެޕްޓެންބަރު  2019  އަންގާރަ  10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން އަތޮޅުތަކުގައި ބިނާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އުޞޫލަށް ގެނެވިދާނެ އިޞްލާޙްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  • ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިންގ ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ރަށްރަށަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ޢަދަދުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ވިޔަވަތި އިނާމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ޝައުޤުވެރިކަން ކުޑަނަމަ ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 117ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

15 ސެޕްޓެންބަރު  2019