ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ފާސްކުރުން – 2019/29


ނަންބަރު: 2019/29

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2019/29

  • ހުށަހެޅުން:   ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ޑްރާފްޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

“ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު 2019” އަށް ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައާއި، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާއެކު އެ ސިޔާސަތު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 އޯގަސްޓް 20ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 114ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އިންނެވެ.

20 އޮގަސްޓް 2019