ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން- 2019/28


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2019/28  

  • ހުށަހެޅުން:    ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ޑްރާފްޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:    ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު، ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައާއި، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

 

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 އޯގަސްޓް 20ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 114ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އިންނެވެ.  

 20 އޮގަސްޓް 2019