ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް މުވައްޒަފުން ހެދުން އެޅުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން – 2019/27


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2019/27

  • ހުށަހެޅުން:   ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ ހެދުންއެޅުމުގެ އުޞޫލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ކައުންސިލް ބިއުރޯ/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ ހެދުންއެޅުމުގެ އުޞޫލަށް ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 އޯގަސްޓް 1ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 112ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ 4ވަނަ ދަންފަޅީގައެވެ.

01 އޯގަސްޓް 2019