ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުަރުގެ 112ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    31 ޖުލައި  2019  ބުދަ  10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
  • ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ޑްރާފްޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން
  • ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ ހެދުން އެޅުމުގެ އުޞޫލާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
  • ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް 2019 ގައި ބައިވެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 111ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

29 ޖުލައި  2019