ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން – 2019/26


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2019/26

  • ހުށަހެޅުން:   މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ކައުންސިލް ބިއުރޯ/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް އިދާރީ ޔުނިޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 ޖުލައި 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 111ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

18 ޖުލައި 2019