ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 111ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    18 ޖުލައި  2019  ބުރާސްފަތި  10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން.
    • ކައުންސިލްތައް މިންކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްތަކަށް ދަރަޖަ ދިނުމުގެ ގޮތުން ދެމުންގެންދާ “ކަންގަތި އެވޯޑް” ގެ މި އަހަރުގެ ރަސްމިއްޔާތު ހޯސްޓްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 110ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

16ޖުލައި  2019