ވިޔަވަތި މަހާސިންތާގެ ޕްރޮގްރާމާއި، ޚަރަދު ތަފްޞީލު ފާސްކުރުން – 2019/25


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2019/25 

  • ހުށަހެޅުން:   ވިޔަވަތި މަހާސިންތާގެ ޕްރޮގްރާމާއި، ޚަރަދުތަފްޞީލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު            – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ވިޔަވަތި މަހާސިންތާގެ ޕްރޮގްރާމާއި، ޚަރަދު ތަފްޞީލުގެ ޑްރާފްޓަށް ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެވި ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއެކު އެ ދެ ކަރުދާސް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 ޖުލައި 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 110ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

11 ޖުލައި 2019