ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 109 ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    9 ޖުލައި 2019  އަންގާރަ،  10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 

 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • މުވައްޒަފުން ޔުނީފޯމު ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
  • 2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • 2020ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ޑްރާފްޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.

 

 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 107،108 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

07 ޖުލައި  2019