މާފަރުބޯޓަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް ފައިސާދެއްކުން 2019/24


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2019/24

  • ހުށަހެޅުން:   މާމުލިލާންޗު ނ. މާފަރަށް ކުރި ދަތުރުގައި މާފަރު ބޯޓުގައި ވައު އެއްސުމުން އެ ބޯޓަށް ލިބުނު ގެންލުންތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

މާމުލި ލާންޗުގެ ވައު މާފަރުބޯޓުގައި ވައު އެއްސުމުން އެ ބޯޓަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އެފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  3,660/- (ތިންހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްރުފިޔާ) އެ ފަރާތަށް ދައްކައި ނިންމުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 ޖޫން 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 107ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

25 ޖޫން 2019