އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގ އުޞޫލު ފާސްކުރުން 2019/23


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2019/23

  • ހުށަހެޅުން:   “އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލް” އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް އުޞޫލު ފާސްކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

“އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 ޖޫން 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 107ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

25 ޖޫން 2019