ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 105ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    18 ޖޫން 2019  އަންގާރަ،  10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު (IUL)227-GA/2018/27,41 އިޢުލާނުން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާ ދެ ނީލަމުން ތަކެތި ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފައިސާނުދައްކައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެފައިވާތީ، އެފައިސާ ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
    • “އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީ ދިނުމުގެ އުޞޫލް” އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް އުޞޫލު ފާސްކުރުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 104 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

16  ޖޫން  2019