މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާއި، ޝަޢުޤުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް އެސް.އާރު.ސީއާ ޙަވާލުކުރުން- 2019/21


 

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2019/21

  • ހުށަހެޅުން:   މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާއި، ޝައުޤުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާއި، ޝަޢުޤުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށްޓަކައި 20,070.00 (ވިހިހާސް ހަތްދިހަރުފިޔާ) ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 މެއި 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 104ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

28 މެއި 2019