ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 104ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    28 މެއި 2019  އަންގާރަ،  10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ހިންގިދާނެ ޕްރޮގްރާމުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  • 2018ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއި، އެ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކިފަރާތްތަކުން ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލު ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން.
  • މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާއި، ޝައުޤުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 103 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

26 މެއި  2019