ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ޕްރަމޯޝަން ބޭއްވުން 2019/20


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު 2019/20

  • ހުށަހެޅުން:   ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ޕްރަމޯޝަން ކުރިޔަށްގެންދިއުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

R ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު          R ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

  ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ކަރުދާހަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރުގެ ބާކީއޮތް މުއްދަތުގައި ދެ ޕްރަމޯޝަން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

            މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 މެއި 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 103ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

            21 މެއި 2019