ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ފޯން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އެސް.އޯ.ޕީ ފާސްކުރުން- 2019/18


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު:  2019/18

  • ހުށަހެޅުން:  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފޯނު އެލަވަންސް ދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީ އާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން               – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީގެ ޑްރާފްޓުގައިވާ އިމްލާ ކުށްތައް އިޞްލާޙްކޮށް އިދާރީބައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް އެސް.އޯ.ޕީ ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 މެއި 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 102ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 15 މެއި 2019