އަތޮޅުވެހީގެ އަގުތައް ރިވައިޒްކޮށް ފާސްކުރުން 2019/17


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު 2019/17

  • ހުށަހެޅުން:  ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިންގާ އަތޮޅުވެހީގެ ކޮޓަރިކުލީގެ އަގުތައް ރިވިއުކޮށް ކުއްޔަށްގެންނާނެ ބަދަލުތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު            – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

  ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިންގާ އަތޮޅުވެހީގެ ކޮޓަރިކުލި، ވަގުތުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް 1 ދުވަހަށް -/400 ރުފިޔާ، ބިލްކުރާ ގޮތަށް -/500 ރުފިޔާ އަށް ކަނޑައެޅުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 މެއި 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 101ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 09 މެއި 2019