ދީނީކަންކަން ކުރިއަރުވައި އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް، ކުރިޔަށްގެންދާ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން 2019/15


ނަންބަރ: 2019/15

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން:  2019ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ “ދީނީ ކަންކަން ކުރިއަރުވައި އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް” މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ކައުންސިލް ބިއުރޯ/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު            – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

 ދީނީ ކަންކަން ކުރިއަރުވައި އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން “ޒުވާނުންގެ ވިޔަވަތި ކޭމްޕް”ގެ ނަމުގައި ކޭމްޕެއް، ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް އާއި ގުޅިގެ ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 އޭޕްރީލް 11 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ކޮންފަރެންސްކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 97ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 11 އޭޕްރީލް 2019