ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 97ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    11 އޭޕްރީލް 2019 ، ބުރާސްފަތި  10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019، ކުރިޔަށްދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ޙިއްސާކުރުން.
    • 2019ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ “ދީނީ ކަންކަން ކުރިއަރުވައި، އިސްލާމްދީނަށް ލޯބި ޖެއްސުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް” މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 96 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              09 އޭޕްރީލް  2019