ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2018ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާން ފާސްކުރުން 2019/14


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2019/14

  • ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2018ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާނާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ކައުންސިލް ބިއުރޯ/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު            – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލީބަޔާން، އިދާރީ ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 މާރިޗު 31 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 11:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ކޮންފަރެންސްކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 96ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 31 މާރިޗު 2019