ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019 ބާއްވާނެ ރަށެއް ހޯދުން 2019/11


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2019/11

  • ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019، ބާއްވާނެ ރަށެއް ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު           – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

 ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019، ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އަދިވެސް އިތުރަށް ސްކޫލުތަކާ ވާހަކަދެއްކުމަށާއި، ޚާއްޞަކޮށް ފުނަދޫ ސްކޫލާ ވާހަކަދައްކައިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވޭތޯ ބެލުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 މާރިޗު 19 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ކޮންފަރެންސްކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 93ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.