ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އަށް ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުން 2019/10


ނަންބަރ: 2019/10

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އަށް ޗުއްޓީ ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ ބިއުރޯ/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

-ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން               – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

 ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީގައިވާ 16 ދުވަސް (2019 މާރިޗު 04 އިން 25 އަށް) ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 މާރިޗު 05 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 93ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 05 މާރިޗު 2019