އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ ތެރެއިންނާއި، އޮފީހުގެ ގުދަނުން ބައުވެގެން ނެގުނު ތަކެތީގެ ނީލަންލިސްޓް ފާސްކުރުން-2019/09


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

2019/09

  • ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނީލަންކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން               – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

 “އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ ތެރެއިންނާއި، އޮފީހު ގުދަނުން ބައުވެގެން ނެގި ތަކެތީގެ ނީލަން ލިސްޓް” އިދާރީބައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 މާރިޗު 05 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ކޮންފަރެންސްކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 93ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

      05 މާރިޗު 2019